ເມື່ອທ່ານຊື້ປະກັນໄພ ເພື່ອຄຸ້ມກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ຶາໄສ (ເຮືອນ), ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ປະກັນສຸຂພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 5% ໃນການຊື້ປະກັນໄພຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ດ້ວຍເງື່ອນໄຂງ່າຍໆ: ພຽງແຕ່ທ່ານກົດລິ້ງ ເພື່ອຢຶນຢັນໝາຍເລກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຈາກ SMS ທີ່ທາງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ສົ່ງໃຫ້.

ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ບັດສ່ວນຫຼຸດ
  • ສ່ວນຫຼຸດ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກຄ່າທຳນຽມຕົ້ນຂອງສັນຍາປະກັນໄພທີ່ທ່ານໄດ້ຊື້ ແລະ ກົດຢືນຢັນໝາຍເລກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.
  • ສ່ວນຫຼຸດ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ເມື່ອທ່ານຊື້ສັນຍາປະກັນໄພໃໝ່ ຫຼື ຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພຂອງທ່ານໄດ້ທຸກຜະລິດຕະພັນ ຍົກເວັ້ນປະກັນໄພລົດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ປະກັນໄພເດີນທາງ.
  • ສ່ວນຫຼຸດ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 80% ທຽບໃສ່ມູນຄ່າ ຄຳທຳນຽມຕົ້ນກ່ອນອາກອນ ແລະ ຄ່າລົງທະບຽນຂອງສັນຍາປະກັນໄພຊື້ ແລະ ນຳໃຊ້ສ່ວນຫຼຸດ.
  • ສ່ວນຫຼຸດນີ້ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ 1 ປີ 15 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ ທີ່ທ່ານໄດ້ບັດສ່ວນຫຼຸດນີ້ 
  • ກໍລະນີທີ່ທ່ານມີຫຼາຍສັນຍາປະກັນໄພ, ທ່ານສາມາດເລືອກນຳໃຊ້ສ່ວນຫຼຸດໃນສັນຍາໃດກໍ່ໄດ້.
  • ສ່ວນຫຼຸດນີ້ ບໍ່ວສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.
  • ສ່ວນຫຼຸດ ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຄັ້ງດຽວ ແລະ ສັນຍາດຽວ.

ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ.