Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ປະກັນຊີວີດແບບອຸ່ນໃຈ-ຫາຍຫວ່ງ Life Protection Insurance ຂອງບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ແມ່ນແຜນປະກັນຊີວິດແບບລາຍປີ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອຸ່ນໃຈ ແລະ ສ້າງຫຼັກປະ ກັນໃຫ້ກັບຄອບຄົວເມື່ອມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂື້ນກັບທ່ານ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

  1. ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທົດແທນຄືນ ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຈາກພະຍາດ 100% ຂອງວົງເງີນເອົາປະກັນໄພ
  2. ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທົດແທນຄືນ ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຈາກອຸປະຕິເຫດ 200% ຂອງວົງເງີນເອົາປະກັນໄພ
  3. ຮັບເງິນອຸດໝຸນລາຍປີ ພາຍຫຼັງເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຈົນຜູ້ເອົາປະກັນອາຍຸຄົບ 60 ປີ
  4. ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພຄົງທີ ສໍາຫຼັບທຸກເພດ ແລະ ອາຍຸ.

ເງື່ອນໄຂການເອົາປະກັນໄພ:

  • ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
  • ມີອາຍຸຕັ້້ງແຕ່ 20 ຫາ 60 ປີ

Swipe to view more

ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ
50 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານ ກີບ
50 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານ ກີບ
ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ
ທົ່ວໂລກ
ທົ່ວໂລກ
ເງິນອຸດໝູນ
10% ຂອງວົງເງີນຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ
20% ຂອງວົງເງີນຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ
ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ
100,000,000 ກີບ
100,000,000 ກີບ
100% ທົດແທນຄືນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຈາກພະຍາດ
100,000,000 ກີບ
100,000,000 ກີບ
200% ທົດແທນຄືນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຈາກອຸປະຕິເຫດ
200,000,000 ກີບ
200,000,000 ກີບ
ເງິນອຸດໝຸນລາຍປີ ພາຍຫຼັງເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຈົນຜູ້ເອົາປະກັນອາຍຸຄົບ 60 ປີ (ຕໍ່ປີ)
100,000,000 ກີບ
200,000,000 ກີບ
ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ ຕໍ່ປີ
2,000,000 ກີບ
3,000,000 ກີບ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ