ປະກັນຊີວີດແບບອຸ່ນໃຈ-ຫາຍຫວ່ງ Life Protection Insurance ຂອງບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ແມ່ນແຜນປະກັນຊີວິດແບບລາຍປີ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອຸ່ນໃຈ ແລະ ສ້າງຫຼັກປະ ກັນໃຫ້ກັບຄອບຄົວເມື່ອມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂື້ນກັບທ່ານ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

  1. ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທົດແທນຄືນ ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຈາກພະຍາດ 100% ຂອງວົງເງີນເອົາປະກັນໄພ
  2. ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທົດແທນຄືນ ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຈາກອຸປະຕິເຫດ 200% ຂອງວົງເງີນເອົາປະກັນໄພ
  3. ຮັບເງິນອຸດໝຸນລາຍປີ ພາຍຫຼັງເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຈົນຜູ້ເອົາປະກັນອາຍຸຄົບ 60 ປີ
  4. ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພຄົງທີ ສໍາຫຼັບທຸກເພດ ແລະ ອາຍຸ.

ເງື່ອນໄຂການເອົາປະກັນໄພ:

  • ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
  • ມີອາຍຸຕັ້້ງແຕ່ 20 ຫາ 60 ປີ

Swipe to view more

ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ
50 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານ ກີບ
50 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານ ກີບ
ຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ
ທົ່ວໂລກ
ທົ່ວໂລກ
ເງິນອຸດໝູນ
10% ຂອງວົງເງີນຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ
20% ຂອງວົງເງີນຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ
ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ
100,000,000 ກີບ
100,000,000 ກີບ
100% ທົດແທນຄືນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຈາກພະຍາດ
100,000,000 ກີບ
100,000,000 ກີບ
200% ທົດແທນຄືນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຈາກອຸປະຕິເຫດ
200,000,000 ກີບ
200,000,000 ກີບ
ເງິນອຸດໝຸນລາຍປີ ພາຍຫຼັງເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຈົນຜູ້ເອົາປະກັນອາຍຸຄົບ 60 ປີ (ຕໍ່ປີ)
100,000,000 ກີບ
200,000,000 ກີບ
ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ ຕໍ່ປີ
2,020,000 ກີບ
3,020,000 ກີບ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ 
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ