ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່

ເລກທີ 33, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
ຕຸ້ ປ. ນ.  4223 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ: 1457 ຫຼື +856 21 21 5903
ແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງໂທ: 1456, (021) 222 222, (020) 5524 4222
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ