Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ພຽງແຕທ່ານຕິດຕໍ່ຫາ ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາພູມໃຈ ແລະ ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການທ່ານ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານ ຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ

ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່

ເລກທີ 33, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
ຕຸ້ ປ. ນ.  4223 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ: 1457 ຫຼື +856 21 21 5903
ແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງໂທ: 1456, (021) 222 222, (020) 5524 4222
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ