Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

                         ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ການປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທີ່ຈໍາເປັນສໍາຫຼັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ໂດຍໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນຂອບເຂດຂອງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງນັ້ນ. 

ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຍັງສາມາດຂະຫຍາຍການຄຸ້ມກັນໄປ ເຖິງເຄືີ່ອງມືອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ, ເຄຶ່ອງຈັກທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ, ການເກັບມ້ຽນເສດສາກ, ແລະ ຄວາມສເຍຫາຍຂອງຊັບສີນທີ່ມີກ່ອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເຊີ່ງໄລຍະຂອງສັນຍາ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄອງແມ່ນອີງຕາມໄລຍະເລລາຂອງການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ.

 

ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານຂອງການຕິດຕັ້ງ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພ່ທຸກຊະນິດ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາໃນຂະນະຕິດຕັ້ງ ລວມເຖິງການທົດສອບເຄື່ອງຈັກທຸກຊະນິດນັບຕັ້ງແຕ່ ເຄື່ອງຈັກນ້ອຍ ໄປຈົນເຖິງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານອຸດສະຫາກໍາຂະໜາດໃຫ່ຍ, ໂຮງງານ ຜະລິດເຫລັກເສັ້ນ ແລະ ຍັງລວມໄປເຖິງການຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບ ບຸກຄົນທີສາມທີ່ເປັນຜົນກະທົບມາຈາກການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ. 

ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານຂອງການຕິດຕັ້ງ ຍັງສາມາດໃຫ້ການຄຸ້ມກັນວຽກງານວິສະວະ ກໍາກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງ, ການເກັບມ້ຽນເສດສາກ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຊັບສີນທີ່ມີກ່ອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜຸ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອື່ນໆ ເຊີ່ງໄລຍະ ຂອງສັນຍາ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄອງແມ່ນອີງຕາມໄລຍະເລລາຂອງສັນຍາການຮັບເໝົາ.

 

ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈາກຄວາມເສຍ ຫາຍໃນເວລາດໍາເນີນງານ.

ສັນຍາປະກັນໄພເຄື່ອງມີ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງມີໄລຍະເວລາໜື່ງປີ ຫຼື ອີງຕາມໄລຍະເວລາຂອງການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ.

 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ