ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ທ່ານສໍາຫຼັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກອຸປະຕິເຫດ 

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ ຍານພາຫະນະທຸກຊະນິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ສັນຈອນໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີປະກັນໄພ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໃນກໍລະນີທີ່ມີອຸປະຕິເຫດ ບົນທ້ອງຖະໜົນ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຂັບຂີ່ ລົດຕຸກຕຸກ, ລົດຈັກ, ລົດເກັງ, ລົດກະບະ, ຫຼື ລົດບັນທຸກ ທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ຂັບຂີ່ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງພຽງໃດກໍ່ຕາມ ອຸປະຕີເຫດກໍ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກເວລາ ແລະເມື່ອເກີດຂື້ນແລ້ວກໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນການເຮັດປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມໄວ້ ຈີ່ງສາມາດຊ່ວຍແບ່ງເບົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ.

 

ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພ ລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ  ໃນກໍລະນີ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ວັດຖຸ, ເກີດການບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ທ່ານເປັນຕົ້ນ ເຫດ. 

ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້:

  • ຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າໂຮງໝໍໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
  • ຊົດເຊີຍກໍລະນີພິການຖາວອນ
  • ການຊົດເຊີຍການເສຍຊີວິດ ກັບຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ  
  • ທົດແທນຄ່າສ້ອມແປງກໍລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍຂອງວັດຖຸ

 

ໝາຍເຫດ: ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ການ ຄຸ້ມກັນສະເພາະຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸປະ ຕິເຫດທີ່ທ່ານເປັນຕົ້ນເຫດ.

Swipe to view more

ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມກັນ (ກີບ)
ພາກບັງຄັບ (ກຂ 0)
ທາງເລືອກ (ກຂ 1)
ທາງເລືອກ (ກຂ 2)
ທາງເລືອກ (ກຂ 3)
1. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 750,000,000

- ເສຍຊີວິດ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ

12,000,000
25,000,000
35,000,000
50,000,000
- ພິການຖາວອນທັງໝົດ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 12,000,000 25,000,000 35,000,000 50,000,000
- ຄ່າປີ່ນປົວ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ
(ໃນນີ້ລວມມີຄ່າບາສີສູ່ຂັວນກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ)
1,800,000
100,000
2,500,000
160,000
3,500,000
200,000
5,000,000
500,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຊັບສີນ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000 50,000,000
3. ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 150,000 150,000 150,000 150,000
ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຄູ້ມກັນທີ່ແທດເໝາະກັບທ່ານ

Swipe to view more

(ກຂ 0)
(ກຂ 1)
(ກຂ 2)
(ກຂ 3)
ຄວາມແຮງຕໍ່າກວ່າ 50 ຊີຊີ
107,000
205,000
350,000
383,000
ຄວາມແຮງ 50 ຫາ 124 ຊີຊີ
152,000
249,000
441,000
483,000
ຄວາມແຮງ 125 ຊີຊີ ຂຶ້ນໄປ
182,000
288,000
525,000
576,000
ລົດສາມລໍ້ ຫຼື ຕຸກ ຕຸກ
273,000
486,000
960,000
1,053,000
ຄວາມແຮງຕໍ່າກ່ວາ 2000 ຊີຊີ
266,000
552,000
1,095,000
1,202,000
ຄວາມແຮງ 2,000 ຊີຊີ ຂຶ້ນໄປ
284,000
619,000
1,242,000
1,365,000
ຄວາມແຮງຕໍ່າກວ່າ 2,000 ຊີຊີ
475,000
785,000
1,586,000
1,742,000
ຄວາມແຮງ 2,000 ຊີຊີ ຂຶ້ນໄປ
535,000
885,000
1,806,000
1,985,000
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ   
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ