Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ທ່ານສໍາຫຼັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກອຸປະຕິເຫດ 

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ ຍານພາຫະນະທຸກຊະນິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ສັນຈອນໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີປະກັນໄພ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໃນກໍລະນີທີ່ມີອຸປະຕິເຫດ ບົນທ້ອງຖະໜົນ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຂັບຂີ່ ລົດຕຸກຕຸກ, ລົດຈັກ, ລົດເກັງ, ລົດກະບະ, ຫຼື ລົດບັນທຸກ ທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ຂັບຂີ່ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງພຽງໃດກໍ່ຕາມ ອຸປະຕີເຫດກໍ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກເວລາ ແລະເມື່ອເກີດຂື້ນແລ້ວກໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນການເຮັດປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມໄວ້ ຈີ່ງສາມາດຊ່ວຍແບ່ງເບົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ.

 

ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພ ລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ  ໃນກໍລະນີ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ວັດຖຸ, ເກີດການບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ທ່ານເປັນຕົ້ນ ເຫດ. 

ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້:

  • ຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າໂຮງໝໍໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
  • ຊົດເຊີຍກໍລະນີພິການຖາວອນ
  • ການຊົດເຊີຍການເສຍຊີວິດ ກັບຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ  
  • ທົດແທນຄ່າສ້ອມແປງກໍລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍຂອງວັດຖຸ

 

ໝາຍເຫດ: ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ການ ຄຸ້ມກັນສະເພາະຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸປະ ຕິເຫດທີ່ທ່ານເປັນຕົ້ນເຫດ.

Swipe to view more

ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມກັນ (ກີບ)
ພາກບັງຄັບ (ກຂ 0)
ທາງເລືອກ (ກຂ 1)
ທາງເລືອກ (ກຂ 2)
ແບບບໍ່ຖືຄວາມຜິດ
1. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 10,000,000
- ເສຍຊີວິດ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ  12,000,000 25,000,000 35,000,000 3,000,000
- ພິການຖາວອນທັງໝົດ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 12,000,000
25,000,000 35,000,000 3,000,000
- ຄ່າປີ່ນປົວ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000 1,800,000
(ໃນນີ້ລວມມີຄ່າບາສີສູ່ຂັວນກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ) 100,000 160,000 200,000 100,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຊັບສີນ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000 0
3. ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 150,000 150,000 150,000 0
ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາການຄູ້ມກັນທີ່ແທດເໝາະກັບທ່ານ

Swipe to view more

(ກຂ 0)
(ກຂ 1)
(ກຂ 2)
ລົດຈັກ, ຄວາມແຮງຕໍ່າກວ່າ 50 ຊີຊີ
137,600
194,195
307,385
ລົດຈັກ, ຄວາມແຮງ 50 ຫາ 124 ຊີຊີ
182,645
238,085
398,630
ລົດຈັກ, ຄວາມແຮງ 125 ຊີຊີ ຂຶ້ນໄປ
212,675
277,355
482,945
ລົດສາມລໍ້ ຫລື ຕຸກ ຕຸກ
295,450
475,630
922,615
ຄວາມແຮງຕໍ່າກວ່າ 2,000 ຊີຊີ
288,520
541,465
1,057,750
ຄວາມແຮງ 2,000 ຊີຊີ ຂຶ້ນໄປ
307,000
608,455
1,205,590
ຄວາມແຮງຕໍ່າກວ່າ 2,000 ຊີຊີ
497,575
774,775
1,548,625
ຄວາມແຮງ 2,000 ຊີຊີ ຂຶ້ນໄປ
557,635
874,105
1,769,230
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ   
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ