Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ດ້ວຍວັດທະນະທຳໃນການເຮັດວຽກງານ ທີ່ຖືເອົາລູກຄ້າເປັນສູນກາງ, ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸກໆທ່ານກ່ຽວກັບ:

  • ການສະໜອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ
  • ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຕໍ່ສັນຍາ ປະກັນໄພ, ການອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງສັນຍາປະກັນ ໄພ, ການຮຽກຮ້ອງສິດທິ, ການຈ່າຍສີນທົດແທນ, ການອອກສັນຍາ ປະກັນໄພໃໝ່ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີ່ພົວພັນ ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ.