ດ້ວຍວັດທະນະທຳໃນການເຮັດວຽກງານ ທີ່ຖືເອົາລູກຄ້າເປັນສູນກາງ, ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸກໆທ່ານກ່ຽວກັບ:

  • ການສະໜອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ
  • ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຕໍ່ສັນຍາ ປະກັນໄພ, ການອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງສັນຍາປະກັນ ໄພ, ການຮຽກຮ້ອງສິດທິ, ການຈ່າຍສີນທົດແທນ, ການອອກສັນຍາ ປະກັນໄພໃໝ່ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີ່ພົວພັນ ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ.
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ