Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະນໍາເງິນຂອງທ່ານໄປຝາກທະນາຄານ ຫຼື ເກັບໄວ້ທີ່ບໍລິສັດ ຫລື ສະຖານທີ່ປະກອບ ທຸະກິດຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານຈະຮູ້ສືກໝັ້ນໃຈ ແລະ ປອດໄພເມື່ອຊື້ປະກັນໄພເງິນ ເພື່ອຄູ້ມຄອງ ເງິນຂອງທ່ານຈາກການລັກ.

ປະກັນໄພເງິນ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການເສຍຫາຍຂອງເງິນໃນລະຫວ່າງການຂົນຍ້າຍ ຫຼື ໃນຂະນະເກັບມ້ຽນໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ເຊີ່ງລວມມີ:

  • ເງິນທີ່ເກັບມ້ຽນໃນສະຖານທີ່
  • ເງິນລະຫວ່າງການຂົນຍ້າຍ
  • ການເສຍຫາຍຂອງຕູ້ນິລະໄພ
 

 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ