ພຽງແຕ່ທ່ານປະຕິບັດຕາມ 6 ຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ