ພຽງແຕ່ທ່ານປະຕິບັດຕາມ 6 ຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ