Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ຄົ້ນຫາ ໂອກາດໃໝ່ຂອງທ່ານ

ຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍແມ່ນສີ່ງສໍາຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໃນທຸກໆມື້. ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຄິດໃໝ່ ແລະ ກ້າທີ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການສໜັບສະໜູນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວກາຍເປັນອີກສະຖານທີ່ໃນການສ້າງຄວາມກ້າຫານ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການລິເລີ່ມສໍາຫຼັບທຸກໆຄົນ.

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ, ບໍລິສັດພວກເຮົາມີບັນຍາກາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານແບບເປັນກັນເອງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ການຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໂອກາດພັດທະນາຕົນເອງ ຜ່ານການຍົກລະດັບທັກສະ, ການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ທີມງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານຫຼາກຫຼາຍຂະແຫນງການ.

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານເພື່ອມາປະຈໍາຢູ່ສໍານັກງານໃຫ່ຍທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຕໍາແໜ່ງດັ່ງນີ້:

ພະແນກ ປະຕິບັດກົດລະບຽບ ແລະ ກົດຫມາຍ

1 ຕຳແໜ່ງ

ພະແນກໄອທີ


1 ຕຳແໜ່ງ

ພະແນກການຕະຫຼາດ

 

1 ຕຳແໜ່ງ

ພະແນກແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ


1 ຕຳແໜ່ງ

ພະແນກແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ

 

1 ຕຳແໜ່ງ

ກະລຸນາສົ່ງອີແມລຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່: recruitment@agl-allianz.com
ແບບຟອມສະໝັກວຽກ
ດາວໂຫລດ