ວິທີສະໝັກ ແລະ ປ່ຽນສັນຍາປະກັນໄພ
ໃຫ້ເປັນສັນຍາແບບອີເລັກໂຕຣນິກ

ສະໝັກ ຫຼື ປ່ຽນສັນຍາປະກັນໄພ ໃຫ້ເປັນສັນຍາແບບເອເລັກໂທຣນິກ

ມື້ນີ້ເທົ່າກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ 1 ຕົ້ນ ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 31 ທັນວາ 2022

Allianz Insurance Laos ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານມາຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ຂັບເຄື່ອນເປົ້າໝາຍເພີ່ມພື້ນທີ່ສີຂຽວ ສ້າງສົມດຸນສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ກັບປະເທດລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

ພວກເຮົາ ມຸ້ງໝັ້ນສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຜ່ານແນວຄິດ sustainability ໃຫ້ກັບປະເທດລາວ.

ສອບຖາມລາຍລະອຽດໃນການສະໝັກໂທ: 1457