ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1990 ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ການເງິນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ Allianz Finance 2 Luxembourg SARL ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດລະດັບນໍາໜ້າ ຂອງໂລກໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ.

ຊື່ບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ.

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ

1990

ປະເພດບໍລິສັດ

ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາງນ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ຖືຫຸ້ນ 49% ແລະ ບໍລິສັດ Allianz Finance 2 Luxembourg SARL ຖືຫຸ້ນ 51%

ຂົງເຂດດຳເນີນທຸລະກິດ

 ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການໃຫ້ບໍລິການ ປະກັນໄພ.

ເຄື່ອງໝາຍນິຕິບຸກຄົນ / ບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ:

 •  ປະກັນສຸຂະພາບ
 •  ປະກັນໄພເດີນທາງ
 •  ປະກັນອຸປະຕິເຫດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
 • ປະກັນຊີວິດໄລຍະສັ້ນ
 • ປະກັນໄພລົດ
 • ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ

ສຳລັບທຸລະກິດ:

 • ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
 • ປະກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ
 • ປະກັນໄພຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
 • ປະກັນໄພຊັບສີນຮອບດ້ານ
 • ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
 • ປະກັນໄພກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ
 • ປະກັນໄພເງິນ

 

 

 

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ