ປະກັນອຸປະຕິເຫດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ປະກັນອຸປະຕິເຫດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃຫ້ການທົດແທນຄືນຄ່າປີ່ນປົວ, ພິການຖາວອນ ແລະ ເສຍຊີວິດແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທາງດ້ານການເງິນແກ່ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ບປລ ປະກັນ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານ:

  •  ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານຈາກການສູນເສຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກອຸປະຕິເຫດ
  •   ຄຸ້ມກັນທົ່ວໂລກ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
  •   ບໍ່ຕ້ອງກວດສຸຂະພາບກ່ອນເຮັດປະກັນໄພ.
ມີ 3 ທາງເລືອກ

Swipe to view more

PAP 1
PAP 2
PAP 3
ເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ
10,000,000 ກີບ
16,000,000 ກີບ
30,000,000 ກີບ
ພິການຖາວອນຈາກອຸປະຕິເຫດ
10,000,000 ກີບ
16,000,000 ກີບ
30,000,000 ກີບ
ຄ່າປີ່ນປົວ
1,000,000 ກີບ
1,600,000 ກີບ
3,000,000 ກີບ
ຄ່າທໍານຽມ (ລາຄາ) ປະກັນໄພ ຕໍ່ປີ
60,000 ກີບ
90,000 ກີບ
160,000 ກີບ
ພິເສດ: ທ່ານສາມາດເລືອກຊື້ປະກັນອຸປະຕິເຫດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້ຫຼາຍສັນຍາ ເພື່ອຮັບການຄຸ້ມກັນທີ່ສູງຂື້ນ.
 
  • ບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
  • ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 18-75 ປີ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ 
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ