Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ (ບປລ) ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1990 ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ການເງິນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ Allianz Finance 2 Luxembourg SARL ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດລະດັບນໍາໜ້າ ຂອງໂລກໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ.

ຊື່ບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ.

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ

1990

ປະເພດບໍລິສັດ

ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາງນ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ຖືຫຸ້ນ 49% ແລະ ບໍລິສັດ Allianz Finance 2 Luxembourg SARL ຖືຫຸ້ນ 51%

ຂົງເຂດດຳເນີນທຸລະກິດ

 ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການໃຫ້ບໍລິການ ປະກັນໄພ.

ເຄື່ອງໝາຍນິຕິບຸກຄົນ / ບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ:

 •  ປະກັນສຸຂະພາບ
 •  ປະກັນໄພເດີນທາງ
 •  ປະກັນອຸປະຕິເຫດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
 • ປະກັນຊີວິດໄລຍະສັ້ນ
 • ປະກັນໄພລົດ
 • ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ

ສຳລັບທຸລະກິດ:

 • ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
 • ປະກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ
 • ປະກັນໄພຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
 • ປະກັນໄພຊັບສີນຮອບດ້ານ
 • ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ
 • ປະກັນໄພກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ
 • ປະກັນໄພເງິນ

 

 

 

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ