ເອກະສານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈາກທ່ານເອງ ຫຼື ຕົວແທນຂອງທ່ານ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນພວກເຮົາອາດຈະເກັບກຳຈາກຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ; ຜູ້ປະກັນໄພ ແລະ ສຳນັກງານການປະກັນໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນສິນທົດແທນປະກັນໄພ ຫຼື ການຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການສືບສວນສອບສວນ ຫຼື ຂະບວນການຂອງສິນທົດແທນປະກັນໄພ, ລວມທັງບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງສິນທົດແທນປະກັນໄພຂອງທ່ານ, ພະຍານ ແລະ ວິຊາການທາງການແພດ; ບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ອາດຈະຈັດການປະກັນໄພສຳລັບກຸ່ມທີ່ທ່ານເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນນັ້ນ; ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ; ລາຍການການຕະຫລາດ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນສາທາລະນະ.
ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ລວມມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ແກ້ໄຂສິນທົດແທນປະກັນໄພ; ການນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດພວກເຮົາ, ນາຍໜ້າ, ຄົນກາງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ທ່ານອາດມີຄວາມສົນໃຈ; ແລະ ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານຕະຫລາດ ຫຼື ລູກຄ້າເພື່ອກຳນົດຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ. ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະປະຕິເສດຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການຈາກພວກເຮົາ (ລວມທັງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຕ່າງໜ້າໂດຍຕົວແທນ, ຕົວກາງ ແລະ/ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ) ຫຼື ພົວພັນຫາບໍລິສັດພວກເຮົາ ໂດຍໂທຫາ 1457 ຫຼື +856 21 215 903 ໂມງການ 8ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5ໂມງແລງ ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ, ຫຼື ໄປຫາພາກສ່ວນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທີ່ www.azlaos.com
ພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນທີ່ພວກເຮົາມີການກະກຽມທຸລະກຳເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກຂ້າງເທິງ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ພາກສ່ວນເຫລົ່ານີ້ອາດປະກອບມີຜູ້ປະກັນໄພ, ຄົນກາງ, ຜູ້ປະກັນໄພ, ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທີ່ປຶກສາຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນສິດທົດແທນປະກັນໄພ, ຜູ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ. ຝ່າຍທີ່ພວກເຮົາມີແບບແຜນການປະກັນໄພໃນພື້ນທີ່ ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກຊື້ນະໂຍບາຍການປະກັນໄພ (ເຊັ່ນວ່າ: ນັກການເງິນ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຄ້າຂາຍ). ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນອາດປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງກົດໝາຍ ຫຼື ກົດລະບຽບ, ຫຼື ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ. 
ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ບໍລິສັດອື່ນໆໃນກຸ່ມບໍລິສັດ Allianz, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກັນໄພຕໍ່ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ອາດຈະຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ. ບັນດາຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນແຕ່ລະປະເທດອາດຈະປະກອບມີແຄນນາດາ, ເຢຍລະມັນ, ນິວຊີແລນ, ສະຫະລາດອານາຈັກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບເໝົາໂດຍກຸ່ມ Allianz. ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາທົບທວນຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບພວກເຮົາທີ່ໃຊ້ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ສາມາດເປີດເຜີຍ ແມ່ນຈະໃຊ້ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການລວບລວມຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບ.
ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ພວກເຮົາ, ທ່ານເຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍເຫລົ່ານີ້ເທົ່າທີ່ທ່ານຈະບອກພວກເຮົາໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຖອນການຍິນຍອມຂອງທ່ານ, ລວມທັງສຳລັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາມີການພົວພັນກັບພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່.

ຕິດຕໍ່:

Ms. Annie Pantalacci

Compliance Manager, Legal & Compliance Department

 

33 Lane Xang Avenue, 2nd floor ANZ Building

P. O. Box 4223 Vientiane Capital, Lao PDR.

Tel 1457 or +856 21 21 5903

Email: annie@agl-allianz.com