Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ

ຂ່າວອັບເດດ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບວ່າ: ພວກເຮົາຍັງເປີດບໍລິການຂາຍປະກັນໄພ, ແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ບໍລິການຈ່າຍສິນທົດແທນ ປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 22 ເມສາ - 05 ພຶດສະພາ 2021 ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂທ: 1456; (021) 222 222; (020) 5524 4222

ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຂໍຢັ້ງຢຶນການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄ່າປີ່ນປົວແລະ ຊົດເຊີຍກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ COVID-19 ຕາມເງຶ່ອນໄຂ ແລະ ວົງເງິນຄຸ້ມກັນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
Travel Health Insurance: Best care during your travel
ປະສົບການດ້ານດີຈີຕອລ