ອຸ່ນໃຈໃນທຸກການຂັບຂີ່ ກັບການຄຸ້ມກັນຮອບດ້ານ

ຂັບຂີ່ຢ່າງສະບາຍໃຈໃນທຸກໆເສັ້ນທາງ ດ້ວຍການປະກັນໄພລົດທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະຂອງທ່ານຈາກຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານ.

ມີອິດສະຫຼະໃນການເລືອກວົງເງິນຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມ ຕ້ອງການຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ດັ່ງນີ້:

  • ຄຸ້ມກັນໂຕລົດຮອບດ້ານ:ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນໂຕລົດຂອງທ່ານແບບ ຮອບດ້ານຈາກອຸປະຕິເຫດ, ການຕໍາ, ໄຟໄໝ້, ແກ້ວແວ່ນແຕກ, ປີ້ນ ຂວັ້ມ, ແລະ ລົດຖືກລັກ.
  • ຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ:ຄຸ້ມກັນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ກັບບຸກຄົນທິີສາມດ້ວຍວົງເງິນທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຊີ່ງມີໃຫ້ ທ່ານເລືອກໄດ້ 3 ທາງເລືອກ.
  • ກຳນົດລາຄາເອງ:ທ່ານສາມາດກຳນົດຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພດ້ວຍໂຕ ທ່ານເອງ ໂດຍອີງໃສ່ງົບປະມານທີ່ທ່ານມີ ຫຼື ອີງໃສ່ມູນຄ່າຂອງລົດທ່ານ.
  • ລາຄາປະກັນໄພຖືກກວ່າສຳລັບລົດທີ່ມີລາຄາສູງ: ຍີ່ງລົດທີ່ມີລາຄາສູງ ລາຄາປະກັນໄພລົດກໍ່ຈະຍິ່ງຖືກລົງ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ປະກັນໄພຄວາມ ເສຍຫາຍຂອງໂຕລົດໃນປະຈຸບັນ. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 10,000 ກີບ/ມື້
  • ລົດໃໝ່ ແລະ ລົດເກົ່າກໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້: ລົດໃໝ່ ຫຼື ລົດທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ ເຖິງອາຍຸ 10 ປີຂຶ້ນໄປກໍ່ສາມາດເອົາປະກັນໄດ້.
  •  
  • ຜົນປະໂຫຍດໃນເວລາຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ:  ຖ້າຫາກລົດຂອງ ທ່ານບໍ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດໃນການຕໍ່ສັນຍາປີຕໍ່ ສູງສຸດ -50%

 

ລົດໃໝ່ ຫຼື ລົດທີ່ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ໂດຍຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຖ່າຍຮູບຈາກເຄື່ອຂ່າຍອູ່ ສ້ອມແປງຂອງ ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ

 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ