Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ

ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນເຮືອນ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງທ່ານຈາກ:

  • ອັກຄີໄພ
  • ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າ-ລົມພາຍຸ
  • ແກ້ວແວ່ນແຕກ
  • ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
  • ເຄື່ອງໃນອາຄານຖືກລັກ
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເຮືອນຂ້າງຄຽງ
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ

 

ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ສາມາດຈັດສັນ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້

Swipe to view more

Covered Risks
Covered Risks
Covered Risks
Covered Risks
ອັກຄີໄພ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ
ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າ - ລົມພາຍຸ
ແກ້ວແວ່ນແຕກ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຖືກລັກ
ຕົວຢ່າງ (ເປັນເງິນກີບ)

Swipe to view more

ອາຄານ: 120,000,000
ເຄື່ອງໃຊ້: 80,000,000 
ອາຄານ: 240,000,000
ເຄື່ອງໃຊ້: 80,000,000
ອາຄານ: 400,000,000
ເຄື່ອງໃຊ້: 80,000,000
ຮອບດ້ານ
875,000
1,198,000
1,628,000
ຂັ້ນສູງ
675,000
924,000
1,255,000
ຂັ້ນຈໍາເປັນ
502,000
743,000
1,065,000
ຂັ້ນພື້ນຖານ
426,000
623,000
884,000

ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ປະເພດຂອງອາຄານ (ຄອນກິີດ ຫຼື ໄມ້)
  • ທີ່ຕັ້ງຂອງເຮືອນ 
  • ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ