ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ

ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນເຮືອນ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງທ່ານຈາກ:

  • ອັກຄີໄພ
  • ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າ-ລົມພາຍຸ
  • ແກ້ວແວ່ນແຕກ
  • ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
  • ເຄື່ອງໃນອາຄານຖືກລັກ
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເຮືອນຂ້າງຄຽງ
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ

 

ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ສາມາດຈັດສັນ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້

Swipe to view more

Covered Risks
Covered Risks
Covered Risks
Covered Risks
ອັກຄີໄພ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ
ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າ - ລົມພາຍຸ
ແກ້ວແວ່ນແຕກ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຖືກລັກ
ຕົວຢ່າງ (ເປັນເງິນກີບ)

Swipe to view more

ອາຄານ: 120,000,000
ເຄື່ອງໃຊ້: 80,000,000 
ອາຄານ: 240,000,000
ເຄື່ອງໃຊ້: 80,000,000
ອາຄານ: 400,000,000
ເຄື່ອງໃຊ້: 80,000,000
ຮອບດ້ານ
588,000
936,000
1,401,000
ຂັ້ນສູງ
459,000
725,000
1,082,000
ຂັ້ນຈໍາເປັນ
459,000
721,000
1,069,000
ຂັ້ນພື້ນຖານ
386,000
603,000
893,000

ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ປະເພດຂອງອາຄານ (ຄອນກິີດ ຫຼື ໄມ້)
  • ທີ່ຕັ້ງຂອງເຮືອນ 
  • ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ