Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ປະກັນໄພລົດ

ປົກປ້ອງທ່ານ ໃນທຸກໆການເດີນທາງ

 

ອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກເວລາ, ປະກັນໄພລົດ ຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕອບສະໜອງ ທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ພ້ອມກັບການບໍລິການສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກມື້ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສືກໝັ້ນໃຈໃນທຸກຄັ້ງທີ່ຂັບຂີ່ລົດ.

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ