ວິທີສະແດງສະຕິກເກີ້ ແບບເອເລັກໂທຣນິກ
ກັບຕຳຫຼວດຈາລະຈອນ

ວິທີ 1:

ວິທີ 2: