ຄອບຄົວ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນຄືນກໍລະນີຜູ້ເອົາປະກັນເສຍຊີວິດ:

  • ເສຍຊິວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆ
  • ເສຍຊິວິດຍ້ອນການເຈັບປ່ວຍ
  • ໃຫ້ການທົດແທນຄືນ 100% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມກັນທີ່ລະບຸໃນສັນຍາ
  • ຜູ້ເອົາປະກັນໄພສາມາດເລືອກວົງເງິນຄຸ້ມກັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສາມາດລະບຸຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້ເຊັ່ນກັນ
 
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ 
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ