My Insurance ແມ່ນແອັບພິເຄຊັ່ນຂອງບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະກັນໄພຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ:

- ເບິ່ງຂໍ້ມູນສັນຍາປະກັນໄພ
- ຮັບສັນຍາປະກັນໄພແບບອີເລັກໂຕຣນິກ
- ແຈ້ງຕໍ່ສັນຍາປະປັນໄພ
-
ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕົວແທນປະກັນໄພ
- ຕິດຕາມການຈ່າຍສິນທົດແທນປະກັນໄພ
- ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂປຣໂມຊັ່ນ ແລະ ອື່ນໆ

ຂັ້ນຕອນການດາງໂຫລດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ລົງທະບຽນນຳໃຊ້
ແອັບພິເຄຊັ່ນ My Insurance
ພຽງແຕ່ທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: