Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

1. ທຸກຄົນມີໜ້າທີ່ລາຍງານຂໍ້ສົງໄສເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ ແລະ ການທຸດຈະລິດ.
2. ເພື່ອສະແດງຄວາມຈິງໃຈຂອງທ່ານວ່າບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີຕໍ່ ບປລ.
4. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະຖືກປິດເປັນຄວາມລັບ
5. ຊ່ອງທາງກະບອກສຽງນີ້ແມ່ນຖືເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮູ້ເຖິງຊື່ຂອງຜູ້ສົ່ງ.
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ