1
  • ລຸ້ນຮັບ ລົດຈັກໄຟຟ້າ ຈຳນວນ 3 ລາງວັນ
  • ໂທລະທັດ SMART TV 43ນິ້ວ ຈຳນວນ 6 ລາງວັນ
  • ພຽງແຕ່ທ່ານຊື້ສັນຍາໃໝ່, ຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ປະກັນສຸຂະພາບ, ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ປະກັນຊີວິດ
  • ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັດຊິງໂຊກ 1ບັດ ຕໍ່ 1ສັນຍາ
  • ພິເສດສຳລັບໃຜທີ່ໃຊ້ແອັບ My Insurance ແລ້ວສະໝັກສັນຍາແບບອີເລັກໂຕຣນິກ (e-Policy) ຫຼື ຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພແບບອອນລາຍຈະໄດ້ຮັບບັດຊິງໂຊກເພີ່ມ ສູງສຸດ 3 ບັດ ຕໍ່ 1ສັນຍາ
1