ຂັ້ນຕອນໃນການຢື່ນສິນທົດແທນປະກັນສຸຂະພາບ

1. ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍເຄືອຂ່າຍປະກັນໄພ 

01

02

03

04

2. ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍທົ່ວໄປ (ນອກເຄືອຂ່າຍປະກັນໄພ)

01

02

03

04

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ