Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ຂັ້ນຕອນໃນການຢື່ນສິນທົດແທນປະກັນສຸຂະພາບ

1. ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍເຄືອຂ່າຍປະກັນໄພ 

01

02

03

04

2. ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍທົ່ວໄປ (ນອກເຄືອຂ່າຍປະກັນໄພ)

01

02

03

04

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ