ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງ ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ (ທຸລະກິດ, ເຄື່ອງມື ຮັບໃຊ້ ໃນທຸລະກິດ ແລະ ສີນຄ້າ) ຈາກອັກ ຄີໄພ ແລະ ໄພອື່ນໆ.

ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ:

 • ອັກຄີໄພ
 •  ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າລົມພາຍຸ
 • ແກ້ວແວ່ນແຕກ
 • ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
 • ເຄື່ອງໃນອາຄານຖືກລັກ
 • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເຮືອນຂ້າງຄຽງ
 •  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດອັນໃດ, ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້.

ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ສາມາດຈັດສັນ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້

Swipe to view more

Covered Risks
Covered Risks
Covered Risks
Covered Risks
ອັກຄີໄພ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ
ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າ - ລົມພາຍຸ
ແກ້ວແວ່ນແຕກ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຖືກລັກ
ຕົວຢ່າງ (ເປັນເງິນກີບ)

Swipe to view more

ອາຄານ+ເຄື່ອງໃຊ້ : 80,000,000
ສີນຄ້າ: 24,000,000
ອາຄານ+ເຄື່ອງໃຊ້ : 120,000,000
ສີນຄ້າ: 24,000,000
ອາຄານ+ເຄື່ອງໃຊ້ : 240,000,000
ສີນຄ້າ: 24,000,000
ຮອບດ້ານ
422,000
563,000
877,000
ຂັ້ນສູງ
330,000
441,000
773,000
ຂັ້ນຈໍາເປັນ
309,000
408,000
705,000
ຂັ້ນພື້ນຖານ
254,000
330,000
561,000

ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

 • ປະເພດຂອງທຸລະກິດ
 • ໂຄງສ້າງຂອງອາຄານ
 •  ທີ່ຕັ້ງຂອງເຮືອນ ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
 • ວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ