ຂັບຂີ່ຢ່າງສະບາຍໃຈ ໃນທຸກເສັ້ນທາງ

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

 ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ (WYFI)

ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ (WYFI) ໃຫ້ທ່ານຂັບຂີ່ຢ່າງສະບາຍໃຈໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບຍານພາຫະນະຂອງທ່ານໃນເວລາເກີດ ອຸປະຕິເຫດ ເພາະວ່າລົດຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນຈາກປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ. 

ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ເປັນ ການປະກັນໄພທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ ໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາ ການຄຸ້ມກັນລົດຂອງທ່ານດ້ວຍ 6 ທາງເລືອກຄື: 
1. WYFI
2. WYFIs
3. WYFI+
4. WYFI+s
5. WYFI2
6. WYFI2s

ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທ່ານ 4 ຢ່າງໃນສັນຍາດຽວ:

1. ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍລົດຂອງທ່ານທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດຈາກ ການຕໍາ ກັບຍານພາຫະນະອື່ນ ທີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດລະບຸຄູ່ກໍລະນີໄດ້ ດ້ວຍວົງເງິນປະກັນສູງສຸດເຖິງ 50 ລ້ານກີບ ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດໜື່ງຄັ້ງ.

2. ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຄົນໂດຍສານໃນກໍລະນີເກີດການບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຈາກອຸປະຕິເຫດ.

3. ຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມສູງໃນວົງເງິນສູງ ລວມມີ:

·          ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ.

·          ທົດແທນຄ່າເສຍຊີວິດແກ່ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ

·          ທົດແທນຄ່າພິການຖາວອນທັງໝົດ

·          ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ

4. ຄໍ້າປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ.

 

ເງື່ອນໄຂໃນການຊື້ປະກັນໄພລົດແບບຂັບຂີ່ສະບາຍ ມີດັ່ງນີ້:
  • ປະເພດລົດ: ລົດເກງ, ລົດກະບະ, ລົດຈິບ ແລະ ລົດຕູ້ 12 ບ່ອນນັ່ງລົງມາ
  • ບໍ່ຕ້ອງກວດກາສະພາບລົດກ່ອນເຮັດປະກັນໄພ
  • ບໍ່ຈໍາກັດລຸ້ນ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລົດ
  • ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຄົງທີ່ ບໍ່ວ່າຈະຕໍ່ສັນຍາ ຫຼື ສັນຍາໃໝ່.

 

  * ສາມາດເລືອກເອົາການຄຸ້ມກັນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມເພື່ອຮັບສ່ວນລຸດ.
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ  
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ