Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ປະກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ

ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານແຫ່ງ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່ານາຍຈ້າງ ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ທຸກຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ບາດເຈັບ ເປັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບລູກຈ້າງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກງານ.

ປະກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຂອງບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນພະນັກງານຂອງທ່ານໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ:

  • ສະເພາະໃນເວລາເຮັດວຽກລວມເຖິງການເດີນທາງໄປກັບແຕ່ເຮືອນພັກຫາບ່ອນເຮັດວຽກເຮືອນພັກ
  • ທົດແທນຄ່າປິ່ນປົວ ທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
  • ທົດແທນການເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດເນື່ອງເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
  • ພະນັກງານທຸກລະດັບສາມາດເຮັດປະກັນໄພນີ້ໄດ້
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ 
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ