Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຖືວ່າເປັນປະກັນໄພໜື່ງທີ່ ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາຫຼັບການດໍາເນີນທຸລະກິດປະເພດຕ່າງຄວນເລືອກເຮັດ ເປັນຕົ່ນແມ່ນ ທຸລະກິດການບໍລິການ, ຮ້ານອາຫານ, ຄລີນິກ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ 
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ