ປະກັນຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ ຄຸ້ມຄອງໄວຣັສໂຄວິດ-19

ຮຽນ: ລູກຄ້າ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວທຸກທ່ານ,

ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຂໍຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງ ຂອງສັນຍາປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຊົດເຊີຍ ກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ວົງເງິນຄຸ້ມກັນຂອງປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດ ທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຊື້ໄວ້.

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ